با چتـــر باشم...

یا بدون چتر…

فرقی نمیکند …

” بی او  خیــــــس بارانم “….